Nařízení REACH

Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) vstoupila v platnost dne 1. června 2007. Cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí lepší a včasnější identifikací podstatných vlastností chemických látek. V důsledku toho společnosti používající látky, přípravky (chemikálie) a předměty musí přijmout opatření k zajištění dodávek a použití těchto látek.

Firmy vyrábějící a dovážející látky samotné nebo jako součást přípravků nebo i v některých případech předmětů do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, budou muset tyto látky registrovat u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), pokud nejsou osvobozeny od REACH. Pokud nebyla látka předem registrovaná a zapsané řádně v předem daných termínech, nebude výroba nebo dovoz dovolen, což také ovlivní i následné použití těchto látek.

Jakožto Nařízení Evropské unie platí REACH přímo ve všech členských státech, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru.

REACH registrations at Paroc

Podle REACH výrobci a dovozci musí registrovat látky, které jsou již na trhu EU (tj. zavedené látky) do prosince 2010, pokud jejich roční produkce převyšuje 1000 tun. Prohlášení za odkazem potvrzuje, že Paroc Group splnila povinnosti REACH pro všechny právnické osoby.

Stáhněte si prohlášení REACH firmy Paroc (pdf, 133KB)

Nařízení RoHS (Směrnice 2002/95/ES)

Směrnice RoHS vstoupila v platnost dne 1. července 2006 a musí být prosazována a kodifikována jako zákon v každém členském státě. Směrnice RoHS omezuje používání šesti nebezpečných materiálů při výrobě různých typů elektrických a elektronických zařízení v množství, které přesahuje maximální hodnoty koncentrace:

  • Olovo
  • Rtuť
  • Kadmium
  • Šestimocný chrom
  • Polybromované bifenyly (PBB)
  • Polybromované difenylétery (PBDE)
Směrnice RoHS úzce souvisí se Směrnicí o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2002/96/ES, která stanovuje cíle, které mají vyřešit problém velkého množství toxického elektronického odpadu.

Produkty firmy PAROC kamenné vlny neobsahují nebezpečné látky popsané ve směrnici RoHS

Kontaktní informace: Beatrice Rantanen, tel. +358 (0) 400 948 013 (anglický, švédský a finský jazyk).