Zdraví a bezpečnost

Pohodlí a zdraví jsou spojeny se dvěma základními požadavky pro stavby Nařízení stavebních výrobců v EU (CPR) na hygienu, zdraví a životní prostředí, interpretační dokument 3, a bezpečnost při užívání, interpretační dokument 4.

V chladné a mírné klimatické zóně lidé tráví asi 90% svého času doma. Proto je z hlediska zdraví kvalita vnitřního vzduchu ještě důležitější, než venkovní vzduch. Dobré vnitřní klima snižuje počet nemocných a příznaky syndromu nemoci ze staveb a zvyšuje pohodlí a produktivitu. Dobré vnitřní klima je proto jedním z nejdůležitějších cílů konstrukce a stavby. Praxe však ukázala, že obyvatelé jsou často nespokojení a jsou časté stížnosti týkající se zdraví a pohodlí.

Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněn stejně vytápěním, větráním a klimatizací, stavebním inženýrstvím, kvalitou stavebních prací, jakož I stavebním materiálem a provozem a údržbou budovy. Vzhledem k těmto mnoha faktorům je důležité, aby majitelé a konstruktéři specifikovali provoz budovy a stavební proces, aby stavebnictví bylo schopno prokázat přijatými postupy, že budovy splňují dohodnutá provozní kritéria.

Vlákno kamenné vlny PAROC je bezpečné

Můžete používat a zpracovávat výrobky z kamenné vlny PAROC bezpečně bez zdravotních rizik. Pro zajištění bezpečnosti výrobků vyrábí Paroc Group pouze kamennou vlnu z vysoce biologicky rozpustných vláken, která nemohou být klasifikována jako karcinogenní pro člověka.
  • Ochranná známka Evropské rady pro certifikaci výrobků z minerální vlny (EUCEB) na našich produktech potvrzuje, že vlákna kamenné vlny PAROC splňují požadavky směrnice Komise.
  • Firmě Paroc také byla udělena značka kvality RAL potvrzující, že naše výrobky z kamenné vlny neobsahují karcinogenní, mutagenní látky nebo látky toxické pro reprodukci, podle německého technického předpisu o nebezpečných látkách TRGS 905.
EUCEB   RAL

 

Kamenná vlna PAROC má velmi nízké emise

Výrobky z kamenné vlny PAROC splňují nejpřísnější požadavek (M1) ve finském dobrovolném systému pro emise stavebních materiálů. Naše výrobky z kamenné vlny jsou uznávané nízkoemisní produkty, na což jsou testovány od roku 1995, kdy byl dobrovolný systém vyvinut finskou společností pro kvalitu vnitřního ovzduší a klimatu ve Finsku. Zákazníci poznají nízkoemisní produkty PAROC podle štítku M1.

Certifikované výrobky lze nalézt na webových stránkách RTS: http://m1.rts.fi/en/emission-classification-of-building-materials-836edfcc-8e39-4ec5-abe1-ca2d52f78998

 

M1


Kamenná vlna PAROC neobsahuje nebezpečné látky

Výrobky z kamenné vlny PAROC jsou v souladu s požadavky Evropské agentury pro chemické látky REACH a CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí), což znamená, že neobsahují žádnou z látek uvedených v seznamu kandidátů, což je seznam látek vyvolávajících velmi vysoké obavy.
Technická dokumentace při registraci REACH obsahuje zprávu o chemické bezpečnosti o vlastnostech a klasifikaci. Vlákno kamenné vlny PAROC je minerální vlna s vláknem Poznámka Q a není vyhodnoceno jako nebezpečné nebo klasifikováno jako dráždivé.

Výrobky z kamenné vlny PAROC neobsahují nebezpečné látky uvedené ve směrnici RoHS

Výrobky z kamenné vlny PAROC neobsahují nebezpečné látky uvedené ve směrnici RoHS (Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních). To znamená, že výrobky PAROC mohou být použity také v elektrických a elektronických zařízeních.

Kamenná vlna PAROC je bezpečná pro manipulaci

Při manipulaci s kamennou vlnou holýma rukama mohou vlákna způsobit svědění a podráždění pokožky. Nicméně vlákna nejsou škodlivá pro kůži stejně jako chemická dráždidla a svědění obvykle brzy přejde po expozici. Toto svědění je způsobeno hrubými vlákny kamenné vlny, která škrábou povrch kůže. Doporučujeme používat volně přiléhající pracovní oděvy a rukavice během instalace minerální vlny. Je třeba co možná nejvíce kontrolovat uvolňování prachu.

Podepsali jsme dobrovolnou dohodu, abychom ukázali manipulaci s produktem na balení výrobku textem a piktogramem, který byl dohodnut mezi všemi členy Evropské asociace výrobců minerální vlny EURIMA. 

Pro podrobnější informace:  >>

Odkaz na plný dokument (pdf)

Bezpečnostní listy lze získat z webových stránek firmy Paroc.