Bezpečnost vláken minerální vlny

Certifikace EUCEB

Vliv minerálních vláken (skelná vata a kamenná vlna) na lidi byl důkladně prošetřován nezávislými lékařskými odborníky a výzkumnými pracovníky.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) je součástí Světové zdravotnické organizace. Klasifikovali minerální vlnu v souladu se směrnicí EU 97/69/ES, která uvádí, že vlákna minerální vlny jsou mimo podezření z karcinogenity, jestliže jsou biologicky rozpustná.

Směrnice Evropské unie 97/69/ES byla přijata v prosinci 1998. Tato směrnice stanoví hygienické a bezpečnostní požadavky pro produkty MMVF (umělá skelná vlákna). Směrnice klasifikuje karcinogenitu produktů MMVF do následujících kategorií:

Kategorie 1: karcinogenní pro člověka (azbest)
Kategorie 2: pravděpodobně karcinogenní (keramická vlákna)
Kategorie 3: potenciálně karcinogenní (izolační vaty, které nebyly prozkoumány)
Kategorie 4: nelze klasifikovat jako karcinogenní (výrobky PAROC z minerální vlny)

Na základě Poznámky Q Evropské směrnice 97/69/ES minerální vlna vyrobená v souladu s klasifikací EU se rozpouští v přijatelné míře, pokud se dostane do lidského organismu, a může být označena jako "neklasifikovaná", což také znamená, že se považuje za nekarcinogenní. Paroc změnil chemické složení vlákna, aby splňovalo požadavky rozpustnosti.
Evropská certifikační komise pro minerální vlnu (EUCEB) ověřuje shodu vláken s kritérií osvobození evropské směrnice. Pokud vlákna splňují testovací kritéria, EUCEB uděluje výrobci právo umístit štítek EUCEB na svých obalech. Z tohoto štítku mohou uživatelé snadno zjistit, že výrobek z minerální vlny je vyroben z vláken vyjmutých z Evropské klasifikace karcinogenity.

Rada kvality EUCEB na základě nezávislého poradenství od expertů, zajišťuje, aby testy byly prováděny v souladu s evropskými protokoly, že výsledky budou v souladu s kritérií biologické stálosti uvedenými v Poznámce Q Evropské směrnice 97/69/ES a že chemické složení vyrobených vláken je ve stejném rozmezí jako u testovaných vláken.

Paroc je členem EUCEB a má ochrannou známku EUCEB ve Finsku, Švédsku, Polsku a Litvě. Všechny členské státy EU zavedly směrnici EU do svých vnitrostátních právních předpisů.

Značka jakosti RAL

Od června 2000 platí v Německu zákaz oběhu, výroby a využívání biologicky stálých umělých minerálních vláken pro pohlcování tepla a zvuku v budovách a pro technickou izolaci. Toto "Nařízení ke změně chemických právních vyhlášek" (Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen) zahrnuje nařízení o vynětí pro biologicky rozpustná vláken, která jsou v souladu s kritérii osvobození uvedenými německou "Vyhláškou o nebezpečných látkách" (Gefahrstoff-Verordnung). Tato biologicky rozpustná vlákna jsou proto povolena vyhláškou. Kritéria nejsou stejná jako kritéria osvobození Evropské směrnice. Ve většině případů vlákna minerální vlny, které splňují německá kritéria osvobození, jsou ještě více biologicky rozpustná než vlákna, která jsou v souladu s evropskými kritérii.

Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) může udělit výrobci značku jakosti RAL a pravidelně kontroluje, zda výrobce minerální vlny splňuje vysoké nároky. Výrobky z minerální vlny oceněné značkou jakosti RAL nepodléhají zákazu chemické vyhlášky o zakázaných látkách. Značka jakosti RAL pro "výrobky z minerální vlny" označuje, že kvalita a bezpečnost výrobků vyrobených z minerální vlny je kontrolována nezávislou třetí stranou.

Všechny produkty z minerální vlny vyráběné firmou PAROC splňují nejen EUCEB, ale také RAL.