Udržitelnost

Brundtlandova Komise definovala udržitelnost v roce 1987 jako "rozvoj, který odpovídá potřebám současnosti, aniž by poškodil schopnost příštích generací vyhovět svým vlastním potřebám."

V souladu se současným stavem poznání tato definice obsahuje environmentální, sociální a ekonomické aspekty lidské činnosti v globálním kontextu. Environmentální aspekty např. zahrnují účinnost využívání primárních a jiných zdrojů, znečištění, odpady, recyklaci. Sociální aspekty se týkají např. dobrých životních podmínek zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví, prospěchu pro společnost jako celek, společenské odpovědnosti firem, dlouhodobé životaschopnosti podniku. Ekonomické aspekty jsou například ziskovost, efektivita, přidaná hodnota pro zainteresované strany, návratnost investic atd.

 

Rozměrová stálost a příklady

Řešení a materiály společnosti PAROC

Při vývoji našich řešení se zaměřujeme na to, abychom vyšli vstříc požadavkům uživatelů a potřebám zákazníků, které vyplývají z dnešního trendu udržitelnosti. Společnost PAROC je odpovědná společnost, která reflektuje potřeby současné generace i generací budoucích. Udržitelnost zaujímá při rozvoji našich aktivit klíčovou pozici. Díky našim izolačním řešení nabízíme prostředek k úspoře energie. Jsme velmi hrdí na to, že základem našeho podnikání je přispívat k udržitelnosti.

Můžeme s hrdostí prohlásit, že v oblasti nízkoenergetického bydlení jsme průkopníky pasivních domů i energeticky účinných řešení, stejně jako v oblasti nejmodernějších konceptů pro úsporné energetické rekonstrukce a strukturální řešení. Vývoj těchto konceptů probíhá v rámci našeho programu ENERGYWISE již od 90. let.

Požadavky na udržitelnou výstavbu:

 • Efektivní využití energie
 • Minimalizace emisí
 • Využití odpadu z výroby a recyklace
 • Zjištění životnosti
 • Flexibilita

 

Jsme výrobcem izolačního materiálu z kamenné vlny. Kámen, který je základem pro naše výrobky, přináší řadu výhod. Zásoby této suroviny jsou prakticky nevyčerpatelné a hojně se vyskytuje všude na světě. Díky jeho složení je konečný produkt vyroben z přírodního a velmi trvanlivého vlákna. Kamenná vlna odolává času, ohni i vodě.
Nabízíme vám odolné a udržitelné výrobky. Řešení z kamenné vlny jsou velmi odolné a energeticky úsporné. Až 98% kamenné vlny se vyrábí z kamene. Kámen se nejdříve taví a poté se rozvlákňuje. Při výrobě se také přidá pojivo. Díky tomuto postupu vzniká velmi odolný materiál, který izoluje teplo, oheň a zvuk. Energie, která se při výrobě vynaloží, se během doby životnosti těchto výrobků vrátí více než stonásobně.

 

Dopady na životní cyklus kamenné vlny od společnosti PAROC

Kamenná vlna od společnosti PAROC je šetrná k životnímu prostředí a představuje účinný způsob, jak izolovat budovu. Šetří také náklady. Ve srovnání s úsporami, které kamenná vlna PAROC přináší během své doby životnosti, se při výrobě materiálu použije pouze jedno procento energie. Kamennou vlnu PAROC lze také kdykoli bezpečně recyklovat nebo zlikvidovat.

Surovinou pro výrobu kamenné vlny PAROC je z více než 95% kámen

 • Kamenná vlna PAROC se vyrábí z přírodního kamene.
 • Složení kamenné vlny je 98 % vzduchu a 2 % kamenných vláken.
 • Studie prokázaly, že kamenná vlna PAROC splňuje nejpřísnější požadavky na emise do vzduchu v místnosti.
 • Kámen se také považuje za nevyčerpatelný přírodní zdroj: kámen bude k dispozici po celou dobu existence lidstva.

Energetická účinnost

 • Na každou tunu CO2 vyprodukovanou při procesu výroby kamenné vlny se během 50 let ušetří asi 200 tun CO2 díky jejím tepelně-izolačním vlastnostem. (Zdroj: EURIMA)
 • Lepší tepelná izolace = menší spotřeba energie = velké úspory!

Certifikát systému řízení podniku z hlediska životního prostředí (EMS)

 • Společnost Paroc získala certifikát ISO 1400. To znamená, že environmentální aspekty, jako jsou emise do ovzduší, nakládání s odpady, využívání přírodních zdrojů a energetická účinnost jsou ve společnosti Paroc ve středu zájmu a environmentální dopady výroby se neustále zlepšují.
Výrobní linka 

Energetická bilance je velmi pozitivní

 • Výrobky z kamenné vlny ušetří mnohem více energie, než spotřebují.
 • K výrobě kamenné vlny je zapotřebí pouze polovina energie potřebné k výrobě jiných typů izolací (celulóza, len).
 • Energetická bilance je pozitivní již po několika málo měsících po instalaci. (Zdroj: Force Technology/ dk-Teknik)

Recyklace odpadu

 • Odpadní materiál vznikající při řezání desek ve výrobě se používá jako surovina pro nové produkty z kamenné vlny, čímž se snižuje potřebné množství nového kamene.

 


Efektivní doprava

 • Vysoký kompresní poměr kamenné vlny znamená, že výrobky s nízkou hustotou mohou být stlačeny až na polovinu svého jmenovitého objemu → není třeba tolik nákladních aut.
 • Přestože doprava a její vlivy dopadají na životní prostředí, převoz materiálu je přesto nezbytný. Dopravní vzdálenosti nejsou dlouhé, protože výrobní závody se nachází v blízkosti trhů.
 • Cílem je minimalizovat zbytečné prodlevy na volnoběh a mít co nejvíce naložených vozidel.
 • Jasné zvýšení účinnosti je již zřejmé: dopravní vozidla jsou naložená asi na 80 % ujeté vzdálenosti.
 
 Přepravní vozidla

Plastový odpad

 • Společnost Paroc v různých zemích podpořila a pomohla vytvořit systém ke shromažďování plastů.
 • Ve většině zemí existují stávající systémy ke shromažďování plastových odpadů.
 • Společnost Paroc také umožňuje navrácení plastového odpadu do některých továren.
 
Logo PE-LD 

Recyklace palet

 

 • Většina z palet, které dnes společnost Paroc používá, jsou tzv. nevratné dřevěné palety.
  → Použité dřevěné palety lze použít jako zdroj energie v např. soukromých domech nebo v elektrárnách.

 

Používané palety v Parocu 

Opětovné využití odpadu

 • Až 5% použitého množství materiálu připadá při instalaci na odpad.
 • Doporučujeme používat optimální velikost produktu.
 • Odpad by se měl použít tam, kde se vytvoří, aby se zabránilo další dopravě.
 • Odpad vzniklý v důsledku řezání kamenné vlny lze použít jako podkrovní izolace spolu s foukanou vlnou.

Výroba foukané vlny

 • Odpad může být zpracován speciálním trhacím strojem a znovu použit například pro střešní izolaci.
Přátelský k životnímu prostředí 

Demolice: Opětovné použití použitého materiálu

 • Použitá kamenná vlna je vhodná pro další použití jako tepelná izolace na novém místě – za předpokladu, že lze materiál získat z původního umístění v neporušeném stavu.
 • Kamenná vlna získaná v rámci demolice se může také rozdrtit a použít jako izolace proti mrazu v lehce zatěžovaných přízemních stavbách (licencováno).
 • Kamennou vlnu Paroc lze bezpečně použít pro skládkové nebo přízemní stavby.

Vice na >>

www.eurima.org