Normy uplatňované při výpočtech

V rámci práce na vzniku směrnice pracoval CEN na souboru norem EN, které umožní provedení těchto směrnic.

Využívání energie v budovách

Pro výpočet celkového využívání energie v budovách stanoví CEN TR 15615 tuto sestavu norem.
 • EN 15603 vymezuje spotřebu energie, se kterou je nutno počítat, a stanoví metody posouzení energetické účinnosti a energetického hodnocení v případě nových a stávajících budov.
 • EN 15217 stanoví způsoby vyjadřován energetické náročnosti ve formě osvědčení a způsoby vyjadřování požadavků na energetickou náročnost.
 • EN 15459 stanoví způsob výpočtu ekonomičnosti systémů vytápění, které souvisí s energetickou náročností a spotřebou energie budovy.

Tepelné vlastnosti obvodového pláště budovy

Pro výpočet tepelných vlastností součástí budovy se koeficient celkové tepelné ztráty z přestupu tepla stanoví způsobem, který předepisuje norma EN ISO 13789.
Normy pro hodnoty U spadají do dvou skupin. 
V případě zjednodušených metod se používají
 • EN ISO 6946 
 • EN ISO 13370
 • EN ISO 10077-1
 • EN 13947 V případě podrobných metod se používají:
 • EN ISO 10211
 • EN ISO 10077-2
Tepelné mosty řeší:
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 14683
 • Tepelné hodnoty stavebních výrobků lze stanovit způsobem, které předepisuje norma EN ISO 10456.

Větrání

Pro výpočet větrání a prostupu vzduchu.
 • EN 15242 předepisuje metody výpočtu rychlosti proudění vzduchu.
 • EN 13779 řeší mechanicky větrané budovy, včetně budov s klimatizací.
 • EN 15251 se uplatní v podmínkách interiéru.
 • EN ISO 15927 se používá pro klimatické údaje.

Horká voda pro domácnosti

Pro výpočet horké vody pro domácnosti se používá:
 • EN 15316 včetně specifikací požadavků na horkou vodu pro domácnosti a výpočtu množství energie potřebné pro jejich splnění,
 • EN 15241 pro větrání s cílem stanovit množství energie potřebné pro dodávku a odvádění vzduchu na základě instalovaného výkonu větráku a ovládání,
 • EN 15193 pro osvětlení na základě instalovaného výkonu osvětlení a roční hodnoty spotřeby dle typu budovy, obývání a ovládání světel,
 • EN 15232 pro zabudovanou automatizaci a ovladače budovy.

Vytápění a chlazení

Pro výpočet vytápění a chlazení 
 • EN ISO 13790 dva způsoby: zjednodušené metody vycházejí z měsíčních nebo ročních výpočtů a zjednodušeného popisu budovy, pokud jde o hodnoty U. Vstupní hodnoty pro tyto výpočty se získávají pomocí níže uvedených norem.
 • Pro podrobné numerické výpočty stanoví norma EN 15265 kritéria společně se zkouškami pro ověření počítačového softwaru. Volba způsobu výpočtu, který bude uplatněn, se činí na vnitrostátní úrovni.

Dodaná energie

Pro výpočet dodané energie pro vytápění prostorů se používá:
 • EN 15316 pro ztráty a aspekty ovládání a
 • EN 15377 pro zapuštěné systémy,
 • Vstupními hodnotami pro výpočet jsou výsledky získané pomocí normy EN ISO 13790, buď za použití zjednodušené metody nebo dynamické simulace,
 • EN 15243 se použije pro chlazení prostoru.

Kontrola a ověření

Pro kontrolu a ověření energetických vlastností se používají níže uvedené normy.
 • EN 13829 Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda.
 • EN ISO 12569 Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu.
 • EN 13187 Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda.
 • EN 15378 Inspekce kotlů a tepelných soustav,
 • EN 15239 Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu větracích systémů.
 • EN 15240 Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů.