Evropské předpisy

Směrnice o stavebních výrobcích (CPD)

„Směrnice o stavebních výrobcích“ má za cíl zajistit volný pohyb všech stavebních výrobků v rámci Evropské unie. CPD zavádí společný technický jazyk, který se sestává z harmonizovaných norem a evropských technických schválení, ve kterých mohou výrobci vyjádřit vlastnosti výrobků, které uvádějí na trh.

Rozsahem se CPD zabývá především bezpečností staveb s omezením na regulované problematiky v rámci 6 základních požadavků na stavební díla.
 1. Mechanická odolnost a stabilita.
 2. Bezpečnost pro případ požáru.
 3. Hygiena, zdravotní nezávadnost a ekologičnost.
 4. Bezpečnost a přístupnosti při používání.
 5. Protihluková ochrana.
 6. Energetická účinnost a zadržení tepla.

Směrnici o stavebních výrobcích (CPD) nahradí nařízení o stavebních výrobcích (CPR), které vstoupí v platnost dne 1. července 2013. V důsledku této změny bude označení CE povinné v každém členském státě a na seznam základních požadavků přibude další bod:

7. Udržitelné vyžití přírodních zdrojů.

 

Směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) vyžaduje, aby byly výrobky opatřeny označením „CE“, kterým se dokládá jejich soulad s normami EU.

Označení CE

Označení CE, což je zkratka pro francouzský výraz: Conformité Européenne, tedy „evropská shoda“, je povinným označením shody pro výrobky uváděné na trh v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Označení CE na výrobku znamená, že výrobce ručí za to, že výrobek splňuje základní požadavky platné směrnice ES. 

Další informace na této adrese >>

European Commission: CE marking


ETA

Evropské technické schválení (ETA) pro stavební výrobky je technickým posudkem vhodnosti výrobku pro zamýšlené použití. Schválení ETA lze vydat v případě, že je splněna kterákoli z níže uvedených podmínek, pokud není v daném případě k dispozici žádná relevantní harmonizovaná norma. ETA zároveň umožňuje výrobcům umisťovat označení CE na své výrobky.

V případě vydání platí evropské technické schválení ve všech zemích EHP po dobu pěti let.

Dne 1. 7. 2013 bude evropské technické schválení nahrazeno evropským technickým posouzením.

Další informace na této adrese >>

European Organization for Technical Approvals

ES Prohlášení o shodě

Označení CE je vnějším znakem ES Prohlášení o shodě učiněného výrobcem.

Prostřednictvím ES Prohlášení o shodě činí výrobce požadované prohlášení o shodě jeho výrobků. Toto prohlášení o shodě by mělo být k dispozici úřadům v místě vstupu zboží na evropský trh. Toto prohlášení musí učinit buďto:
 • výrobce nebo
 • oprávněný zástupce výrobce v Evropském společenství.

Dne 1. 7. 2013 se změní název "ES Prohlášení o shodě" na „Prohlášení o vlastnostech" (DoP). To bude novým formulářem pro poskytování informací o základních vlastnostech výrobků nesoucích označení CE dle harmonizované normy (hEN) nebo evropského technického posouzení (ETA).

Prostřednictvím DoP se výrobce ujímá odpovědnosti za shodu stavebního výrobku s deklarovanými vlastnostmi.

Další informace na této adrese >>

European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

Výrobek opatřený označením CE lze prodávat kdekoli v Evropském hospodářském prostoru. Upozorňujeme, že se nejedná o visačku kvality.

Požadavky na výrobky a stavební předpisy se mezi jednotlivými členskými státy EU liší. Tím pádem platí, že i když má výrobek označení CE, nemusí se nutně hodit pro konkrétní použití nebo pro použití v některých členských státech, ačkoli toto označení umožňuje jeho uvedení na tamější trh.

Odpovědnost za zajištění správných vlastností výrobku pro konkrétní použití mají projektanti, dodavatelé staveb a místní stavební úřady. Pokud projektant zvolí výrobek opatřený označením CE, může se na výrobce spolehnout, že se chopí své odpovědnosti za kvalitu výrobku a jeho použití.


Eurokódy

Eurokódy jsou evropské předpisy pro navrhování konstrukcí pro stavitelská a pozemně stavitelská díla. Jejich cílem je zvýšit stavební bezpečnost a posílit konkurenceschopnost evropského stavebního odvětví.

 • EN1990 Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí
 • EN1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
 • EN1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí
 • EN1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí
 • EN1994 Eurokód 4: Navrhování zpražených ocelobetonových konstrukcí
 • EN1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí
 • EN1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí
 • EN1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí
 • EN1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných vůči zemětřesení
 • EN1999 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí

Uplatňováním Eurokódů dochází ke sjednocení úrovně bezpečnosti staveb v různých evropských oblastech. Vzájemné způsoby navrhování dále usnadní komunikaci mezi projektanty, úřady a klienty.

Další informace na této adrese >>

Eurocodes: About the EN Eurocodes