Požární klasifikace

Bezpečnostní požární požadavky jsou ve státních stavebních předpisech obvykle založeny na vývojové charakteristice požáru (standardní požární křivka). Požadavky jsou pro použité materiály a konstrukce stanoveny na základě určení budovy, její velikosti, požárního zatížení a provozu.

 

Požární klasifikace

a) Požární klasifikace materiálů: Reakce na oheň (vývoj ohně)

Pokud vypukne požár, je důležité aby se mohli lidé z budovy evakuovat co možná nejrychleji s cílem zahranit lidské životy. Časový úsek který bude dostupný pro evakuaci, závisí na materiálech použitých při stavbě budovy a jejích požárních vlastnostech.

Požární bezpečnost stavebních výrobků je určovaná podle tříd Euro - Euroclass. Klasifikace dle tříd Euro byla zavedena na základě Rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň je cílem vytvořit společnou bázi umožňující srovnávaní požárních vlastnosti stavebních materiálů.
Ohňové zkoušky výrobků jsou prováděny ve shodě s harmonizovanými zkušebními metodami.

 

Zkušební metody využívané k určování třídy Euro:

 • Zkušební metoda uvedená v ČSN EN ISO 1182 je zkouškou nehořlavosti stavebních materiálů. 
 • Zkušební metoda uvedená v ČSN EN ISO 1716 je zkouškou určující tepelný potenciál stavebních materiálů. 
 • Zkušební metoda uvedená v ČSN EN 13823 je zkouškou stavebních výrobků (vyjma podlahových stavebních materiálů), během které je zkoumaný termický vliv jednotlivého hořícího předmětu. 
 • Zkušební metoda uvedená v ČSN EN ISO 11925-2 je zkouškou pro stanovení vznětlivosti materiálů, pod vlivem přímého působení plamene – část 2: zkouška jednotného zdroje plamene. 
 • Zkušební metoda uvedená v ČSN EN ISO 9239-1, část 1: je zkouškou určující chování při požáru, metodou, která využívá sálavý panel  

Více informací: >>
VTT: EUROCLASS Systém

Poznámka: k tomu aby výsledky zkoušek lépe odrazovaly úplný průběh scénáře fázi vývoje požáru se pro zkušebnou metodu SBI (zkušební metoda založená na termickém vlivu jednotlivého hořícího předmětu) používá větší množství vzorků, než je to zvykem v rámci tradičních zkušebních metod. Zkušeností poukazuji, že se metoda SBI hůř osvědčuje v případě výrobků složených z několika vrstev, jako vícevrstvové polystyrenové desky s kovovou krycí vrstvou. Výsledky zkoušek s použitím metody SBI často závisí na poloze zkoumaného objektu, proto byla zavedená norma a podrobný návod ohledně montáže a připevňování zkoumaného vzorku (EN 15715).

Hlavními vlastnostmi rozhodujícími o určité třídě Euro daného produktu jsou jeho nehořlavost, vznětlivost, šíření plamene, kalorický potenciál hoření a tvorba kouře a hořících kapek. V závislosti na výsledcích zkoušek jednotlivých vlastnosti, je produkt zařazovaný do určité požární třídy jako je uvedeno níže.

 

Požární klasifikace

 

Třída Euro Příklad
A1, A2  Minerální vlna (kamenná), sádrokartonové desky
B Natřená sádrokartonová deska
C Sádrokartonové desky s papírovou tapetou
D Dřevo
E Styropor (EPS) zpomalující hoření
F Netestované materiály, polystyren (EPS)


Dodatečné třídy týkající se vzniku kouře  Dodatečné třídy týkající se hořících kapek
 s1 konstrukční prvek může vylučovat malé množství plynů, vzniklých v důsledku spalování  d0 hořící kapky resp. částice nemohou být vylučované z konstrukčního prvku
 s2 konstrukční prvek může vylučovat malé množství plynů, vzniklých v důsledku spalování  d1 hořící kapky resp. částice mohou být vylučované v malém množství
 s3 nejsou požadavky ohledně omezení ve vylučování plynů v důsledku spalování  d2 nejsou požadavky ohledně omezení ve tvorbě hořících kapek resp. Částic

 

 • Třídou A1 jsou označovaný nehořlavé materiály a kvůli úrovni stanovených požadavků nemůže být spojovaná se žádnou další třídou. 
 • Třída A2 je také zařazovaná mezi nehořlavé materiály, protože použití výrobků z této třídy nezpůsobuje celkové vzplanutí. 
 • Pro třídy A2 až D existuje dodatečné označení tříd rozvoje kouře s1, s2, nebo s3 a označení množství tvořených hořících kapek d0, d1 nebo d3 (např. A2-s1, d0). 
 • Třída E má jen dodatečnou třídu d2. 
 • Třída F znamená, že výrobek nemá podklady, nesplňuje kritéria žádné třídy, nebo výrobce neurčil požární vlastnosti výrobku. Třída F nemůže být také spojovaná s ostatními třídami. 
 • Deklarace třídy Euro produktů používaných k izolaci potrubí, využívá sub-ukazatel "L" (např. A2L –s1, d0).

 

Stavební předpisy švédského Bytového úřadu a rozvoje měst (BBR) [Boverket] vyžadují, aby stavební materiály a konstrukční prvky byly navrhované způsobem, který umožnuje osobám obývajícím budovu přesun do bezpečného místa a záchranným službám poskytuje možnost uskutečnit záchrannou akci a hašení požáru. Interní a externí povrchy musí být navržené způsobem, který zabraňuje vylučování kouře a šíření ohně jejích prostřednictvím.

 

Nepřetržité rozžhavení a doutnání

Spalování v nepřetržitém rozžhavení a doutnání nejsou zatím jako jevy zahrnuté v rámci evropského systému do klasifikace Euro i když některé členské státy už mají k tomu vymezené příslušné požadavky.{sp}

Spalování v nepřetržitém rozžhavení je vlastnosti, která umožnuje výrobkům nadále žhnout i po odstranění ohně. Zharmonizovaná evropská zkušební metoda spalování v neustálém žáru je v průběhu vývoje. Tato vlastnost má vliv nejen na termickou izolaci, ale zásadně na všechny stavební výrobky.

Spalování doutnáním znamená rozvoj ohně ve výrobku v důsledku dlouhodobé expozice vysokým teplotám s malou intenzitou. Příkladem pro spalování doutnáním je spalování v termické izolaci umístěné ve stropu nad krytem svítidla zapuštěného do stropu. Zharmonizovaná evropská metoda pro zkoušky doutnajícího spalování nebyla dosud vyvinuta.

 

Toxické plyny

Jak už bylo zmíněno, toxické plyny jsou v průběhu požáru smrticím ohrožením a to dokonce už v počáteční fázi požáru, proto si zaslouží zvláštní pozornost. Zatím neexistuje zharmonizovaná evropská zkušební metoda a způsob hodnocení toxicity stavebních výrobků v průběhu požáru. Nicméně se na tom pracuje.

 • Kamenná minerální vlna PAROC patří mezi materiály shodné s požadavky evropské klasifikace materiálů z nejvyšší řady, tj. třídy Euro A1. 
 • Výrobky společnosti PAROC z minerální vlny jsou vyrobeny z přírodní vulkanické horniny (kamene) a malého množství organického pojiva, které se přidává během výroby. 
 • Minerální vlna (kamenná) PAROC je nehořlavým materiálem. 

 

b) Požární klasifikace konstrukce: požární odolnost (rozdělení interiéru - "segmentace")

Zatímco se výrobky klasifikují závisle na jejích reakcích na oheň, jsou střechy, stěny, podlahy, stropy a také stavební systémy, včetně vzduchových kanálů a potrubí klasifikované na základě jejích ohňové odolnosti. Systém požární klasifikace byl vypracován na základě funkcionálních požadavků. Požární vlastnosti jsou zkoumané v peci standardních rozměrů, pomocí standardizované požární teplotní / vývojové křivky v závislosti na čase. Zkoumané a klasifikované jsou následující vlastnosti:

 • I = izolace. Doba nezbytná k tomu, aby se teplota zvedla na studené straně konstrukčního prvku, obvykle 140 ⁰C.
 • E = integrita. Doba, za jakou konstrukční prvek přestane udržovat svoji integritu vůči ohni a horkým plynům v průběhu standardního požáru.
 • R = únosnost. Doba, jakou dány konstrukční prvek může vydržet zátěž během běžné fáze rozvoje požáru.
 • M = mechanická funkčnost. Dovednost konstrukčního prvku odolávat mechanickým vlivům při standardním požáru.

 

Výsledky zkoušek získávané v podobě časového razítka, které určuje kolik minut konstrukční prvek udrží svoji odolnost proti ohni, než bude překročená mezní hodnota každého kritéria. Pokud produkt splňuje požadavky pro třídu REI 60, znamená to, že konstrukční prvek může odolat požáru po dobu jedné hodiny, pokud jde o únosnost, integritu a izolační schopnosti. Výkon izolace je určován prostřednictvím zjištění, jak dlouho izolace zadržuje nárůst teploty na druhé straně požáru o více než 140 stupňů. V některých případech klasifikace vyžaduje další dodatečné kritéria. Třeba M znamená odolnost vůči rázovému zatížení, která je obvykle vyžadovaná u protipožárních přepážek.

Protipožární požadavky kladené na budovy jsou stanovené ve stavebních předpisech švédského Bytového úřadu a rozvoje měst (BBR) [Boverket]. 

 • Minerální vlna (kamenná) PAROC je dokonalou volbou pro konstrukce odolné vůči požáru z důvodu své vysoké teploty tání. 
 • Minerální vlna (kamenná) PAROC udržuje své vlastnosti dokonce při teplotě 1 000⁰C. 
 • Sendvičové panely PAROC jsou dokonalou volbou pro stavbu interních stěn. V závislosti na tloušťce a typu zvoleného panelu, se výrobky řádí do třídy EI 15 až EI 240. Dostupné jsou také desky s dvojitou konstrukcí stěn, které mohou být použité jako ohňové bariéry s klasifikaci EI-M 60, 90 a 120.

 

c) Požární klasifikace stavebních systémů

Například stavba systémů HVAC/TZB má velký význam v navrhování požárního zabezpečení budov. Za účelem omezit šíření požáru do jiného segmentu se musí kanály a ventilační potrubí shodovat se stanovenými požadavky protipožární ochrany. Průchody v interiérových stěnách, které vedou do dalšího požárního segmentu, musí být projektované způsobem zajištujícím, že šíření plamenů bude zastaveno.

Produkty HVAC/TZB mají vlastní harmonizovanou normu, EN 14303, což znamená, že všechny technické izolace musí být označené značkou CE.{sp}

Existují také uniformní zkušební normy pro požární zkoušky stavebních zařízení, jako např. ventilačních kanálů, potrubí a kanálů elektrického vedení. Existuje spousta norem EN týkajících se zkoušek, neexistuji ale harmonizované normy zkoušek výrobků pro všechny systémy. Pro více informací ohledně místní legislativy navštivte prosím webové stránky našich místních poboček.

 • Izolace z minerální vlny (kamenné) je dokonalým řešením pro protipožární izolaci kanálů, potrubí a ostatních inženýrských síti.  

 

d) Požární klasifikace budov

V počátcích realizace projektu, na etapě plánovaní, musí projektant určit, jakou exploatační a technickou třídu musí mít budova. V mnoha případech neexistují alternativní řešení, jen musí zvolit jednu z mnoha tříd.

Přečtěte si o tom víc na webových stránkách Boverket >>