Mechanické vlastnosti

Pevnost materiálu je jeho schopnost odolávat působenému napětí bez poruchy. Působené napětí může být v tahu, tlaku a ve smyku.

 

Mechanické vlastnosti


Pevnost v tahu a modul

Pevnost v tlaku odpovídá na otázku, jak velké zatížení může být vyvinuto, než izolační materiál praskne. Pevnost v tlaku odpovídá na otázku, jak velké zatížení může být vyvinuto, než izolační materiál dosáhne určité relativní deformace (např. 10%). Čím vyšší je hodnota CS, tím těžší zátěž materiál může nést. Toto zatížení je obvykle od sněhu, větru, půdy, dalších materiálů a provozu během instalace (10 kPa = 1000 kg/m2).  

 

Pevnost v tlaku (σm) se stanoví, když testovací vzorek praskne a je dosaženo tlakové napětí 10% relativní deformace. Je třeba definovat křivky posunutí zatížení v průběhu zkoušky. Křivka ukazuje závislost deformace zkušebního kusu na zatížení. Tyto křivky poskytují další informace o chování produktu.
  • Tlakové napětí u desek z minerální vlny je až 100 kPa
  • Tlakové napětí u lamel z minerální vlny je až 400 kPa

Tlakový modul ukazuje tuhost vlny a je stanoven jako poměr mezi zvýšením napětí a navýšením relativního posunutí a je určen z lineární části křivky posunutí zatížení.

 

Tensile strength and modulus

Měří sílu potřebnou pro vytažení něčeho k bodu, kdy praskne. Pevnost materiálu v tahu je maximální množství namáhání v tahu, kterému může být vystaven před prasknutím a měří se podle normy EN 1607. Je třeba definovat křivky posunutí zatížení v průběhu zkoušky. Křivka ukazuje závislost deformace zkušebního kusu na zatížení. Tyto křivky poskytují další informace o chování.

Pevnost v tahu a jednotkyTahový modul ukazuje tuhost vlny a je stanoven jako poměr mezi zvýšením napětí a navýšením relativního posunutí a je určen z lineární části křivky posunutí zatížení.

Pevnost ve smyku a modul

Pevnost materiálu odolávat deformaci "posuvných" sil, se nazývá pevnost ve smyku. Odpovídá na otázku, kolik energie je potřeba na rozdělení materiálu na vrstvy. Zkouška se provádí v souladu s EN 12090 a výsledky jsou uváděny v kilopascalech (např. 35, 50 nebo 75 kPa). Dobré vlastnosti pevnosti ve smyku konstrukčního izolačního materiálu je potřeba pro nesení zátěže, například, omítky nebo sendvičových panelů.

U sendvičových panelů se pevnost ve smyku a modul určuje podle normy výrobku EN 14509.
  • Pevnost ve smyku u lamel z minerální vlny je až 300 kPa

Bodové zatížení

Bodové zatížení říká, jak moc koncentrovaného zatížení může být vyvinuto, než se izolace stlačí na 5 mm v oblasti o průměru 79,8 mm. Tento test se provádí v souladu s EN 12430. (10 N = 1 kg)

Čím vyšší hodnota PL, tím těžší koncentrované zatížení izolace může nést. Zatížení mohou pocházet z chůze, kolíků nebo jiného materiálu při instalaci.
  • Kamenná vlna ve střechách může nést bodové zatížení 200–700N.

Dynamická tuhost 

Materiál musí být "měkký", ale i "tvrdý" pro dosažení dobrých hodnot dynamické tuhosti. Jednotka MN/m³ říká, jak velká síla se musí použít ke stlačení materiálu o jeden metr. Čím nižší DS-hodnota, tím lepší kročejová zvuková izolace.

Dynamická tuhost


Tato vlastnost je potřebná pro tlumení vibrací, například u plovoucích podlah.
  • Minerální vlna má hodnoty dynamické tuhosti 5–50 MN/m3.

Pevnost v tahu za ohybu

Pevnost v tahu za ohybu je zkouška bezpečnosti a zajišťuje, že výrobky mají schopnost podpírat svou vlastní hmotu. U produktů z minerální vlny je to pouze měření pro akustické desky, které jsou instalovány pouze vodorovně od svých okrajů. Deska musí být dostatečně tuhá, aby se neohýbala a nevypadla ze systému podvěšení.

Pevnost v tahu za ohybu lze měřit zatížením. To znamená, že lze určit, zda některé lehké zařízení, jako jsou reflektory, postřikovače nebo detektory kouře, mohou být instalovány přímo na desce nebo zda potřebují zvláštní podpěru na nosné konstrukci.

Pevnost při protahování

V některých aplikacích, kde mechanické upevňovací prvky procházejí izolační vrstvou, je důležité provést zkoušku protahování, aby se zjistilo, jak velká síla je potřeba pro vytažení izolační desky ven přes upevňovací prvek. Nejčastěji se tento test provádí u omítaných fasádních produktů.